K035 / B Ameliyathane Hasta Transfer Sedyesi (Plastik)

K035 / B